Školní vzdělávací program

 

 

JSME KAMARÁDI 

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96


 

Vzdělávací cíle, záměry a filozofie školy

 

Školní vzdělávací program (ŠVP) naší mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Je zpracován tak, aby akceptoval přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku, aby umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb a aby vytvářel základy klíčových kompetencí, dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání. Snažíme se naším vzdělávacím působením doplňovat rodinnou výchovu, obohacovat denní program dětí a poskytovat jim odbornou péči. Usilujeme o to, aby čas prožitý v naší mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělání.                                           

V úrovni obecné náš ŠVP naplňuje tyto rámcové cíle:

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.

2. Osvojení hodnot.

3. Získání osobnostních postojů.

V úrovni konkrétní náš ŠVP:

o       Nese název „Jsme kamarádi":

o       Jeho obsah je zaměřen na pozitivní vztahy k sobě, k druhým, k přírodě a její ochraně.

o       Jeho hlavním cílem je tedy u dětí vytvářet pozitivní vztahy a odpovědnost

       nejen k sobě, k druhým, ale i k přírodě (Zemi, všemu živému).

o       Jeho název je zároveň i mottem a filozofií naší školy.

 

Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů

        Formy naší práce jsou:

 

o       Spontánní a řízené aktivity (vyvážené a provázané).

o       Didakticky zacílené činnosti (přímo či nepřímo motivované,

                                                      skupinové či individuální).

 

Předkládáme vzdělávací nabídku s uplatněním integrovaného přístupu - integrovaných bloků, které nabízejí dětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích.

Respektujeme individuální volbu a aktivní účast dětí.
 

   Metody naší práce jsou:

o       Kooperativní učení hrou a činnostmi.

o       Prožitkové učení hrou a činnostmi

                 (založeny na přímých zážitcích dětí, podporujících dětskou 

                  zvídavost a potřebu objevovat, získávat zkušenosti).

o       Situační učení (vytváření a využívání situací, které přináší běžný denní

                    život).

o       Spontánní sociální učení (založené na principu přirozené nápodoby).

 

Prostředky k dosažení hlavních cílů našeho ŠVP jsou:

o       Čerpání některých prvků z programů:

Zdravá MŠ

(přátelské prostředí, zdravý životní styl, zdravý přechod do ZŠ, delší pobyty venku, v přírodě, 

 plavání)

a Začít spolu

(tvorba pravidel třídy, komunitní kruh, nabídka některých center aktivit, splynutí - inkluze dětí se 

 speciálními potřebami, vytváření jim vhodných podmínek pro vzdělávání, individuální přístup 

 k dítěti, spolupráce s rodiči).

 

o       Řízení se těmito zásadami (principy) - všichni zaměstnanci MŠ:

1.       Vytvářet prostředí bezpečí, jistoty a vstřícnosti.

2.       Respektovat a mít úctu ke každému jednotlivému dítěti, ke všemu živému, k přírodě.

3.        Umožňovat radost a prožitek.

4.        Umožňovat uspokojení ze společné práce.

5.        Dbát na individuální přístup.

6.        Využívat převážně kladného hodnocení.

7.        Být osobním příkladem v chování a jednání.

8.       Dodržovat jednotný výchovný systém všemi zaměstnanci MŠ.

 

o       Řízení se spolu s dětmi vytvořenými kamarádskými pravidly třídy:

1.       Zdravíme se.

2.       Usmíváme se na sebe, jsme na sebe hodní.

3.       Hrajeme si tiše, nasloucháme si.

4.       Chráníme přírodu, třídíme odpad.

5.       Omlouváme se, pomáháme si.

6.       Půjčujeme si hračky.

 

o       Využívání kamarádského pokřiku třídy:

 

            „Jaro, léto, podzim, zima,

             v naší školce je to prima.

            Jsme tu všichni kamarádi

            a máme se velmi rádi.

            Přírodu chráníme

            a odpadky třídíme."

 

o       Vytváření pozitivního vztahu k sobě, druhým pomocí:

Podporování sebeúcty, sebevědomí, sebekritiky, seberozvoje, sebeovládání a sebevyjádření,
vedení k ohleduplnosti, respektu, toleranci, vzájemné pomoci, komunikaci, kamarádství, spolupráce, sounáležitosti, odpovědnosti a respektování pravidel. 

 

o     Využívání pedagogických projektů:.

                                    - Preventivní pedagogický projekt „O pejskovi a kočičce“.
                                   - Preventivní pedagogický projekt „ Hasičské myši učí děti“.
                                   - Pedagogické projekty na podporu čtenářské gramotnosti dětí:
                                      „O červené Karkulce“, „O perníkové chaloupce“, „O Smolíčkovi“,
                                      „O Palečkovi“.

                                   - Soubor her a činností pro ranou prevenci agresivity u dětí v MŠ.


o       Založení individuálního přístupu na:

-          Porozumění vývoje dětí.

-          Úctě k dětem a vážení si jejich nápadů.

-          Pozorování dětí při hře a při práci.

-          Plánování individuálních i skupinových činností.

-          Poskytování dětem bezpečného místa pro zkoumání vlastních prožitků, pocitů.

-          Poskytování pružně se měnícího prostředí.

-          Povzbuzování dětí k samostatnému řešení problémů.

-          Poskytování vhodné míry podpory.

-          Vedení k samostatnému myšlení a nalézání odpovědí.

-          Ponechávání dostatku času k prozkoumávání prostředí,

 možnosti učit se mnoha způsoby.

-          Respektování každého dítěte, jeho věkových a individuálních zvláštností.

-          Spolupracování s rodiči.

 

            o  Vytváření pozitivního vztahu k přírodě, vedení k ochraně přírody pomocí:
 • Vlastního příkladu.
 • Vycházek do okolí (do lesa, na louky, k řece – pravidla chování).
 • Vlastní pomocí dětí na zahradě MŠ (sběr jablek, úklid trávy, pletí záhonů, hrabání listí).
 • Využívání jablek ze školní zahrady pro přípravu pokrmů ve školní jídelně.
 • Organizace zábavného dopoledne „Bramboriády“ – hry a činnosti s využitím brambor.
 • Zařazení „Dne pro moje zvířátko“ – v rámci třídního vzdělávacího programu.
 • Péče o ptáky v zimě (venkovní ptačí krmítka).
 • Spolupráce se záchytnými stanicemi (ukázka domácích i volně žijících zvířátek, pravidla       chování ke zvířatům).
 • Využívání informací a nápadů Ekoateliéru, portálu M.R.K.E.V. (metodika a realizace       komplexní ekologické výchovy).
 • Účastí ve výtvarných soutěžích s ekologickou tématikou.
 • Oslav Dnu stromů, Země, životního prostředí, zvířat, ptactva, vody, knihy.
 • Třídění odpadů (systém barevných odpadkových košů v MŠ, využívání vesnických           kontejnerů).

 

Vzdělávací obsah

Obsah vzdělávání v našem Školním vzdělávacím programu (ŠVP) s hlavním tématem (názvem) „Jsme kamarádi" je orientačně členěn do 5 podtémat, z kterých vychází 10 integrovaných bloků, Tyto rámcově odpovídají měsíční časové posloupnosti. Vycházejí z dění a z vytváření vztahu k přírodě (počasí, roční období, koloběh vody, života, ekologie apod.) a z dění a z vytváření vztahu ke světu, státu, vesnici, rodině, MŠ, lidem, kamarádům, k sobě (svátky, narozeniny, dodržování tradic, reakce na konkrétní situace, akce v tom kterém měsíci).

 

V integrovaných blocích se vzájemně prolíná, prostupuje, ovlivňuje a podmiňuje všech 5 vzdělávacích oblastí daných Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV, 2004) a tím vytváří společně fungující celek.

Jedná se o těchto 5 vzdělávacích oblastí:

1. Dítě a jeho tělo.

2. Dítě a jeho psychika.

4. Dítě a společnost.

5. Dítě a svět.

Každý z těchto 10 integrovaných bloků jsou v úvodu stručně charakterizovány, dále jsou uvedeny dílčí cíle a očekávané kompetence (výstupy) ze všech 5 vzdělávacích oblastí (viz výše). V závěru je vypsána doporučená vzdělávací nabídka a uvedeny návrhy tematických celků.

    
Struktura vzdělávacího obsahu ŠVP:
 
TÉMA
 
 
JSME KAMARÁDI
 
PODTÉMATA
 
 1. KAMARÁD SÁM SE SEBOU
 2. KAMARÁDI S LIDMI
 3. KAMARÁDI S ŽIVOČICHY
 4. KAMARÁDI S ROSTLINAMI
 5. KAMARÁDI S DOMOVEM, VESNICÍ,
VLASTÍ, PLANETOU ZEMÍ
 
 
INTEGROVNÉ BLOKY
 
 
 
 1. Voláme vás kamarádi, máme se tu všichni rádi.
 1. Podzim klepe na dveře, ve strakaté zástěře.
 1. Ruce máme na tleskání a nožičky na dupání.
 1. Sladce voní po roce, vytoužené Vánoce.
 1. Kdo má lyže lyžuje, kdo má sáňky, sáňkuje.
 1. Zdalipak víš jen, co děláme celý den?
 1. Hurá, jaro přišlo – hřeje zase sluníčko, kamarády na líčko.
 1. Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá.
 1. Já a moje maminka, máme rádi tatínka.
 1. Děti, to je krásy na světě, na té naší planetě.
 
TÉMATICKÉ CELKY
 
Jejich návrhy jsou uvedené v ŠVP v závěru každého integrovaného bloku.

 

 

 

 

 

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one