Co nabízíme

Naše motto:

                 „Jsme kamarádi"

 

Náš cíl, naše filozofie:

 

Naším hlavním cílem je u dětí vytvářet pozitivní vztahy a odpovědnost k sobě, k druhým, k přírodě (Zemi, všemu živému).

 

Naše vize:

 

Kamarádské a pohodové prostředí pro děti i rodiče.

Usilovat o to, aby čas prožitý v naší mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělání.

 


 • Respektujeme dětská práva daná Úmluvou o právech dítěte.
 • Snažíme se, aby se děti i dospělí cítili v MŠ dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.
 • Nově příchozím dětem umožňujeme adaptaci dle jejich potřeb.
 • U všech dětí respektujeme jejich potřeby, nezatěžujeme je spěchem a chvatem, nepřetěžujeme je, individuálně přistupujeme.
 • Děti jsou u nás v rovnocenném postavení - všechny mají stejná práva a povinnosti, nejsou podceňovány nebo zesměšňovány, není s nimi manipulováno, nejsou zbytečně organizovány. Volnost a osobní svoboda je vyvážena nezbytnou mírou omezení.
 • Volíme takovou vzdělávací nabídku, která je dětem tématicky blízká, srozumitelná a podnětná.
 • Snažíme se o podporu jejich sebepoznání, sebeovládání, sebedůvěry, sebejistoty, sebevědomí, sebeúcty, spolupráce, samostatnosti, komunikace a optimismu.
 • Motivujeme děti k aktivní spoluúčasti při všech činnostech, děti chválíme a pozitivně hodnotíme.
 • Dětem jdeme osobním příkladem a jednotně výchovně působíme. Projevujeme toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou důvěru a pomoc.
 • Věnujeme dostatečnou pozornost vztahům ve třídě a nenásilně tyto vztahy ovlivňujeme prosociálním směrem - tzn., vedeme děti k pozitivnímu sociálnímu chování (k vzájemné ohleduplnosti, toleranci, zdvořilosti a pomoci). Starší děti vedeme k pomoci dětem mladším. S dětmi vytváříme a dodržujeme pravidla soužití ve třídě - tzv. „pravidla třídy" - „kamarádská pravidla", která jsou pro snadné připomenutí dětem i v obrázkové podobě a lze je neustále doplňovat. Dále rozvíjíme u dětí empatii i morální úsudek.
 • Usilujeme o to, aby byla třída kamarádským společenstvím, kde jsou děti rády.
Do denně se opakujících činností patří:
 • Doba pro spontánní hru.
 • Řízená, částečně řízená činnost dle předem připraveného tématického plánu.
 • Ranní cvičení s pohybovými hrami.
 • Individuální práce s dětmi.
 • Pobyt venku.
 • Četba či vyprávění.
 • Odpolední odpočinek, činnosti a hry.
Do týdně či často opakujících se činností patří:
 • Logopedická chvilka.
 • AJ slova k tématu.
 • Experimenty.
 • Grafomotorické a rozumové listy dle věku dětí.
 • Didaktické hry.
 • Sociální a prosociální hry.
 • Kooperativní hry.
 • Situační hry.
 • Smyslové hry.
 • Námětové hry.
 • Dramatické hry.

     Těšíme se na vás a vaše děti :-).

 

 

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one