Školní vzdělávací program

 

 

JSME KAMARÁDI 

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96


 

Vzdělávací cíle, záměry a filozofie školy
 
Školní vzdělávací program (ŠVP) naší mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Je zpracován tak, aby akceptoval přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku, aby umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb a aby vytvářel základy klíčových kompetencí, dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání. Snažíme se naším vzdělávacím působením doplňovat rodinnou výchovu, obohacovat denní program dětí a poskytovat jim odbornou péči. Usilujeme o to, aby čas prožitý v naší mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělání.                                           
V úrovni obecné náš ŠVP naplňuje tyto rámcové cíle:
1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.
2. Osvojení hodnot.
3. Získání osobnostních postojů.

V úrovni konkrétní náš ŠVP nesoucí název „Jsme kamarádi“ sleduje tento cíl:

 • Vytvářet u dětí pozitivní vztahy a odpovědnost k sobě, k druhým, k přírodě (Zemi, všemu živému).
Jeho obsah je tedy zaměřen především na prosociální a ekologické chování.
Jeho název je zároveň i mottem a filozofií naší školy.
 

Prostředky k dosažení hlavních cílů našeho ŠVP:
 
 • Čerpání některých prvků z programů:
          Zdravá MŠ
(přátelské prostředí, zdravý životní styl, zdravý přechod do ZŠ, delší pobyty venku - v přírodě)
       a Začít spolu
(tvorba pravidel třídy - tzv. kamarádská pravidla, komunitní kruh, nabídka některých center aktivit, splynutí – inkluze dětí se speciálními potřebami, vytváření vhodných podmínek pro jejich vzdělávání, individuální přístup k dítěti, spolupráce s rodiči).
 • Dodržování těchto zásad (principů) – všichni zaměstnanci MŠ:
 1. Vytvářet prostředí bezpečí, jistoty a vstřícnosti.
 2. Respektovat a mít úctu ke každému jednotlivému dítěti, ke všemu živému, k přírodě.
 3. Umožňovat radost a prožitek.
 4. Umožňovat uspokojení ze společné práce.
 5. Dbát na individuální přístup.
 6. Využívat převážně kladného hodnocení.
 7. Být osobním příkladem v chování a jednání.
 8. Dodržovat jednotný výchovný systém všemi zaměstnanci MŠ.
 • Dodržování spolu s dětmi vytvořených kamarádských pravidel (pravidel třídy):
 1. Zdravíme se.
 2. Usmíváme se na sebe, jsme na sebe hodní.
 3. Hrajeme si tiše, nasloucháme si.
 4. Omlouváme se, pomáháme si.
 5. Půjčujeme si hračky.
 6. Chráníme přírodu, třídíme odpad
 • Využívání kamarádského pokřiku třídy:
            „Jaro, léto, podzim, zima,
             v naší školce je to prima.
            Jsme tu všichni kamarádi
            a máme se velmi rádi.
            Přírodu chráníme
            a odpadky třídíme.“
 • Vytváření pozitivního vztahu k sobě, druhým pomocí:
Podporování sebeúcty, sebevědomí, (Dny se zrcadlem – sebepoznání, Oslavy svátků a narozenin dětí), sebekritiky, seberozvoje, sebeovládání a sebevyjádření,
vedení k ohleduplnosti, respektu, toleranci, vzájemné pomoci, komunikaci, kamarádství, spolupráci, sounáležitosti, odpovědnosti a respektování pravidel. 
 • Využívání:
 • Preventivního projektu „O pejskovi a kočičce“.
 • Souboru her a činností pro ranou prevenci agresivity u dětí v MŠ.
 • Pedagogického projektu na podporu zdraví a zdravého životního stylu.                                                                                                      
 • Pedagogické projekty na podporu čtenářské gramotnosti dětí.
 • Komunikačního souboru pro komunikaci s osobami s poruchou autistického spektra (PAS).
 • Vzdělávání v bezpečnostních tématech (BESIP, Zdravý způsob života).
 • Založení individuálního přístupu na:
 • Porozumění vývoje dětí.
 • Úctě k dětem a vážení si jejich nápadů.
 • Pozorování dětí při hře a při práci.
 • Plánování individuálních i skupinových činností.
 • Poskytování dětem bezpečného místa pro zkoumání vlastních prožitků, pocitů.
 • Poskytování pružně se měnícího prostředí.
 • Povzbuzování dětí k samostatnému řešení problémů.
 • Poskytování vhodné míry podpory.
 • Vedení k samostatnému myšlení a nalézání odpovědí.
 • Ponechávání dostatku času k prozkoumávání prostředí,
možnosti učit se mnoha způsoby.
 • Respektování každého dítěte, jeho věkových a individuálních zvláštností.
 • Spolupracování s rodiči.
 • Vytváření pozitivního vztahu k přírodě, vedení k ochraně přírody pomocí:
 • Vlastního příkladu, vycházek do okolí (lesů – pravidla chování v lese, luk, k řece).
 • Vlastní pomocí dětí na zahradě MŠ (sběr jablek, úklid trávy, pletí
                                                                záhonů, hrabání listí).
 • Využití sebraných jablek ze školní zahrady pro přípravu pokrmů ve školní jídelně.
 • Organizace zábavného dopoledne „Bramboriády“- činnosti a pokrmy z brambor.
 • Zařazení „Dne pro moje zvířátko“ – v rámci třídního vzdělávacího programu.
 • Zařazení „Dnů s lupou“ – v rámci třídního vzdělávacího programu-pozorování hmyzu.
 • Péče o ptáky v zimě (venkovní ptačí krmítka).
 • Spolupráce se záchytnými stanicemi (ukázka domácích i volně žijících zvířat, pravidla chování ke zvířatům).
 • Využívání informací a nápadů Ekoateliéru, portálu M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy).
 • Účastí ve výtvarných soutěžích s ekologickou tématikou.
 • Oslav Dnu stromů, Země, životního prostředí, zvířat, ptactva, vody, knihy apod.
 • Třídění odpadů (systém barevných odpadkových košů v MŠ, vesnických kontejnerů).
 

Struktura vzdělávacího obsahu ŠVP:
 
 
TÉMA
 
 
JSME KAMARÁDI
 
PODTÉMATA
 
 1. KAMARÁD SÁM SE SEBOU
 2. KAMARÁDI S LIDMI
 3. KAMARÁDI S ŽIVOČICHY
 4. KAMARÁDI S ROSTLINAMI
 5. KAMARÁDI S DOMOVEM, VESNICÍ,
VLASTÍ, PLANETOU ZEMÍ
 
 
INTEGROVNÉ BLOKY
 
 
 
 1. Voláme vás kamarádi, máme se tu všichni rádi.
 
 1. Podzim klepe na dveře, ve strakaté zástěře.
 
 1. Ruce máme na tleskání a nožičky na dupání.
 
 1. Sladce voní po roce, vytoužené Vánoce.
 
 1. Kdo má lyže lyžuje, kdo má sáňky, sáňkuje.
 
 1. Zdalipak víš jen, co děláme celý den?
 
 1. Hurá, jaro přišlo – hřeje zase sluníčko, kamarády na líčko.
 
 1. Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá.
 
 1. Já a moje maminka, máme rádi tatínka.
 
 1. Děti, to je krásy na světě, na té naší planetě.
 
 
TÉMATICKÉ CELKY
 
Jejich návrhy jsou uvedené v ŠVP v závěru každého integrovaného bloku.

 
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one