Všeobecné informace

 

 


Provozní doba MŠ: 6.30 - 16.00

Maximální kapacita MŠ: 25 dětí

 

 


 

CO BY DÍTĚ MĚLO UMĚT PŘED NÁSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 
 • znát svoje jméno a příjmení,
 • umět si říci co chce nebo potřebuje,
 • umývat si ruce, utírat se do ručníku,
 • smrkat,
 • jíst lžící a pít z hrnečku, skleničky,
 • během jídla sedět v klidu u stolu,
 • rozeznat svoje oblečení,
 • obouvat a zouvat boty, bačkory (tkaničky pomůže zavázat učitelka),
 • oblékat se a svlékat - tričko, kalhoty, ponožky (učitelka by měla pomoci jen v případě nutnosti),
 • používat toaletu - umět si včas říci (pleny do mateřské školy nepatří),
 • utírat si zadeček (od 4 let samostatně),
 • zvládnout chůzi po schodech, v horším terénu.
 

Vážení rodiče, učte děti samostatnosti a buďte trpěliví. Dejte svému dítěti i nám čas se adaptovat. Nezaujímejte hned negativní postoj a školkou děti nestrašte.  Školka není za trest! Před dítětem mluvte o školce hezky. Máte-li nějaké dotazy, chcete-li poradit, s důvěrou se obraťte na paní učitelkuCO  MUSÍ  MÍT  DÍTĚ  VE  ŠKOLCE  Z  DOMU:
 
 • oblečení do třídy,
 • oblečení na pobyt venku (doporučujeme starší, které je možné si umazat),
 • náhradní oblečení, spodní prádlo (u malých dětí vícero),
 • pyžamo (odnáší se každý pátek domů na vyprání - přináší se v pondělí čisté),
 • zubní kartáček,
 • papírové kapesníky vrstvené v krabici (2 balení),
 • bačkory (nejlépe s gumičkou a pevnou patou - ne na zavazování nebo zapínání),
 • gumáky.

To vše označené monogramem dítěte!

Ručníčky a povlečení dětem poskytuje a pere mateřská škola.STRAVNÉ  A  ŠKOLNÉ:

Stravné se platí hotově v MŠ v předem stanovený den vedoucí ŠJ (termíny jsou vyvěšeny na webu-v oddíle Aktuální informace a na nástěnce ŠJ v MŠ).
Výše stravného je 30,- Kč/1 den, děti s polodenní docházkou platí 23,- Kč/1 den.

Šestileté děti (s OŠD), kterým bude stávající školní rok sedm let, platí dle vyhlášky o školním stravování 107/2005 – z důvodu větších porcí, vyšší stravné a to 34,-Kč /1 den.

Školné se platí zároveň se stravným, a to ve výši 400,-Kč na měsíc.  
Děti 1 rok před nástupem povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí.ODHLÁŠENÍ  DÍTĚTE:

V případě nemoci je nutné dítě odhlásit, nemá nárok na oběd, pouze první den nemoci je možné oběd odebrat do vlastních nerozbitných nádob.
Výdej jídla do jídlonosičů - vchodem do kuchyně od 11.30 hod. do 12.00 hod. - pak oběd propadá!

Příjem odhlášek:
každý den do 7.00 hod.

Odhlasit dítě můžete:
telefonicky,
SMS zprávou, 
vepsáním jména dítěte do příslušného dne v kalendáři, který je v šatně dětí na nástěnce ŠJ.   
     

 Od 1. 9. 2017 u dětí s povinnou předškolní docházkou tj. u dětí „předškoláků“ a dětí s OŠD, musí zákonní zástupci nepřítomnost dítěte, kromě telefonické či osobní omluvy předem, omluvit ještě písemně a to v omluvném listu dítěte, uloženém u pedagogů. POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 5. roku věku, je předškolní vzdělávání povinné (účinnost od 1. 1. 2017). Zákonný zástupce je povinen toto dítě zapsat k předškolnímu vzdělávání. Dítě s povinnou předškolní docházkou pravidelně navštěvuje MŠ každý pracovní den na nejméně 4 hodiny, tato povinnost se nevztahuje na období školních prázdnin.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na: státní občany ČR, cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů a účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením.
Zákonný zástupce má právo volby – jak ve výběru mateřské školy, tak ve využití jiného způsobu povinného předškolního vzdělávání, jinak se dítě vzdělává ve své spádové škole. Naše MŠ je spádová pro tyto městské části: Černovír, Tichá Orlice a Václavov.
              Jiné způsoby povinného předškolního vzdělávání jsou: individuální vzdělávání dítěte, vzdělávání v přípravné třídě ZŠ (od 1. 9. 2017 pouze pro děti s odloženou školní docházkou), vzdělávání v zahraniční škole na území české republiky, ve které MŠMT povolilo plnění povinné předškolní docházky.
Zákonný zástupce, který využije jiný způsob povinného předškolního vzdělávání svého dítěte, toto oznámí vybrané či spádové škole nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Oznámení musí obsahovat: jméno (na), příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, období a důvody pro jiný způsob vzdělávání.
              Při využití individuálního vzdělávání dítěte, toto dítě MŠ pravidelně nenavštěvuje, je pouze ve vybrané či spádové MŠ zapsáno a evidováno. Ředitel této školy seznámí zákonného zástupce se školním vzdělávacím programem (ŠVP) a stanoví oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (oblasti vycházejí z RVP PV a tím i z ŠVP) a kompetence (výstupy), kterých by mělo dosáhnout. Dále sdělí místo, způsob a termín (i náhradní) ověření očekávaných výstupů vzdělávání dítěte (ověření se musí konat v některý den měsíce listopadu nebo prosince). Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitel školy individuální vzdělávání dítěte, to pak musí neprodleně zahájit docházku do MŠ, ve které je zapsáno.

ZÁPIS  DĚTÍ  K  PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ:

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na následující školní rok se koná v období od 2. května do 16. května. Přesný termín konání zápisu je po dohodě se zřizovatelem a ostatními mateřskými školami města Ústí nad Orlicí včas vyvěšen v budově MŠ (na informační nástěnce v šatně, na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce školy).
            Dítě je zařazeno k zápisu do MŠ na základě písemné „Žádosti o přijetí dítěte“, kterou zákonný zástupce obdrží v MŠ či sám si vytiskne (na jeden list - oboustranně) z webových stránek mateřské školy a donese ji v den zápisu vyplněnou, podepsanou a potvrzenou lékařem dítěte, který zde mimo jiné potvrdí i očkování dítěte. Zákonný zástupce může zažádat o přijetí dítěte i ústně. Neočkované dítě může být do MŠ přijato pouze v případě, má-li ve školním roce, na který probíhá zápis, nastoupit povinnou předškolní docházku.
            Na základě této žádosti, přidělí MŠ zákonnému zástupci registrační číslo, pod kterým je nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu veřejně oznámeno přijetí/nepřijetí jeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. Seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání je vyvěšen (pouze pod přidělenými registračními čísly) na webových stránkách MŠ a na úřední desce školy (umístěné na plotě MŠ vedle vstupní branky).
            Písemné „Rozhodnutí o přijetí dítěte“ se zákonnému zástupci nevystavuje, pouze se založí ve spisu dítěte, který je uložen v MŠ. Toto rozhodnutí může zákonný zástupce obdržet pouze na vlastní žádost.
            „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“ s odůvodněním obdrží zákonný zástupce v písemné podobě. Po termínu zápisu lze přijmout dítě, jen pokud je volná kapacita MŠ.
            K zápisu je nutný občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. U dětí cizí státní příslušnosti je třeba navíc doložit platný cestovní doklad a oprávnění k pobytu na území ČR.
Kritéria přijetí dítěte:
Do MŠ jsou přijímány pouze děti očkované (s výjimkou dětí s povinnou předškolní docházkou). O přijetí rozhoduje ředitelka MŠ ve správním řízení. Může stanovit délku zkušebního pobytu dítěte v MŠ až na dobu 3 měsíců, popřípadě může v určitých případech po písemném upozornění ukončit docházku dítěte (to se netýká dětí, které nastoupí povinnou předškolní docházku).
Přednostně se přijímají děti s trvalým pobytem v příslušném spádovém obvodu:

 1. s povinnou předškolní docházkou (účinné od 1. 1. 2017),
 2. starší 4 let (účinné od 1. 9. 2017),
 3. starší 3 let (účinné od 1. 9., 2018),
 4. starší 2 let (účinné od 1. 9. 2020).

V případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, vyřizuje ředitelka školy žádosti podle stanovených kritérií.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou každoročně aktualizována a poté
vepsána na „Žádost o přijetí dítěte“ a také vyvěšena na webových stránkách školy. 
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií), rozhoduje trvalý pobyt v příslušné spádové oblasti a poté dřívější datum narození dítěte, v ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je
rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání.
  

 

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one